225688۹ƣ˫ϡ
133:۹ơ˫˫ 06
135:۹ơ˫
˫ 0
4
136:۹ơ˫+ 17
138:۹ơ˫+ 05
139:۹ơ˫˫+ţ 47
140:۹ơ˫˫
12
143:۹ơ˫+
47
002:۹ơ˫+ 0
8
003:۹ơ˫+ 39
004:۹ơ˫˫+ߡ 0
1
005:۹ơ˫˫
38
006:۹ơ˫˫
36
008:۹ơ˫+򼦡
13
009:۹ơ˫+ 00
ܰʾöע۹ԶȰĺð£